Privacy Statement

ENGINUITY Engineering (hierna te noemen ENGINUITY, handelsnaam van AGS Holland b.v.) hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevensworden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaringleggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Verwerken van persoonsgegevens

ENGINUITY kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of om u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

 

Af en toe kunnen we ook via een derde informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

 

U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij van u hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek aan info@enginuity-engineering.com te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ENGINUITY zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van ENGINUITY. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

 

ENGINUITY maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

 

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ENGINUITY neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

ENGINUITY verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de ENGINUITY website te beheren en om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren. ENGINUITY kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van ENGINUITY. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

 

Doorgifte aan derden

ENGINUITY verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. ENGINUITY zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek; of
  • om de rechten of eigendom van ENGINUITY te beschermen en verdedigen; of
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid vangebruikers van ENGINUITY of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. ENGINUITY zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Veiligheid van persoonsgegevens

ENGINUITY zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. ENGINUITY bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

 

Wijzigen van de privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. ENGINUITY zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. ENGINUITY raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe ENGINUITY uw informatie beschermt.

 

Contact informatie

ENGINUITY ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat ENGINUITY niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt ucontact opnemen met onze Privacy Officer, de heer Timmermans, via info@enginuity-engineering.nl of telefonisch via 085-0653650. ENGINUITY wil u er tevens op wijzen dat uook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, teweten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Deze website is eigendom van ENGINUITY. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van ENGINUITY.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van ENGINUITY. ENGINUITY besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. ENGINUITY kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

ENGINUITY is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ENGINUITY of door u aan ENGINUITY door middel van de website van ENGINUITY of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt ENGINUITY geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens ENGINUITY via deze website. ENGINUITY aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

ENGINUITY garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. ENGINUITY aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

ENGINUITY is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ENGINUITY.

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan ENGINUITY, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ENGINUITY mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

 

PDF van Privacy Statement en Disclaimer Enginuity Engineering downloaden